Privaatsuspoliitika

Kesklinna Hambakliinik OÜ-l on kohustus kaitsta enda patsientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Kesklinna Hambakliinik OÜ-s kehtivad isikuandmete põhimõtted rakenduvad siis , kui patsient on avaldanud ise soovi kasutada või on juba kasutanud Kesklinna Hambakliinik OÜ poolt osutatavaid raviteenuseid. Kõik kehtivad põhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega.


MÕISTED
PATSIENTfüüsiline isik, kes on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Kesklinna Hambakliinik OÜ poolt pakutavaid raviteenuseid.

ISIKUANDMEDigasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitaminevõi ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

TERVISEANDMEDfüüsilise isiku ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.

ÜLDSÄTTEDKesklinna Hambakliinik OÜ rakendab seaduslikke, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organistatsioonilisi abinõusid, et tagada turvaline isikuandmete töötlus.Kesklinna Hambakliinik OÜ võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid , mis Kesklinna Hambakliinik OÜ.

ISIKUANDMED
Isikuandmed, mida kogume patsiendilt on järgnevad:Patsienti tuvastavad andmed– patsiendi nimi, isikukood.Patsiendi kontaktandmed– mobiil; kodune telefon; elukoha aadress; e-postPatsiendi ravikindlustuse andmed– ravikindlustuse kehtivus Eesti Haigekassas.Patsiendi terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta. Patsiendi terviseandmed võivad pärineda nii patsiendilt endalt (sh ka esindajalt) kui ka E-tervisest.Patsiendi finantsandmed– regulaarsed sissetulekud ning igakuised kohustused (näit.laenude ja liisingute kuumaksed )Patsiendi tegevusala– töökoht (näit. ettevõtja, spetsialist/ametnik, teenindaja) ning töökoht (näit. ettevõtte nimi ning ametikoht).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED
Isikuandmetetöötlemine Kesklinna Hambakliinik OÜ-s tomub järgmistel eesmärkidel ja alustel:

 1. Hambaravi teenuste osutamiseks- ennetamiseks ning ravimaks inimeste suuõõne- ja hambahaiguseid.
 2. Pakkuda patsiendi soovil järelmaksu. Enda kohta käivaid finantsandmeid (sh tegevusala ja töökoht). Andmete töötlemise kohustus tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE
Kesklinna Hambakliinik OÜ-l on õigus või kohustus edastada patsiendi tuvastavaid isikuandmeid ning kontaktandmeid; Ettevõtetele, kellega koostöös pakub Kesklinna Hambakliinik OÜ järelmaksu. Edastamise kohustus tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest ning lepingutest.Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

TERVISEANDMETE EDASTAMINE

Kesklinna Hambakliinik OÜ-l on õigus või kohustus edastada patsiendi terviseandmeid järgnevatele asutustele/ettevõttetele:

 1. Tervise infosüsteemi (e-Tervis). Edastamisele kuulub toimunud visiidi info. Edastamise kohustus tuleneb tervishoiuteenuste korraldamise seadusest.
 2. Eesti Haigekassasse. Edastamisele kuulub visiidi info juhul, kui hambaraviteenuste eest tasub Eesti Haigekassa. Edastamise kohustus tuleneb ravikindlustuse seadusest ning Kesklinna Hambakliinik OÜ ja Eesti Haigekassa vahelistest lepingutest.
 3. Teistele raviasutustele (sh hambalaborid). Edastamisele kuuluvad need terviseandmed, mis on vajalikud, et osutada patsiendile raviteenuseid või valmistada proteetilisi töid.
 4. Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.


ISIKUANDMETE AVALDAMINE
Kesklinna Hambakliinik OÜ poolt kogutud isikuandmeid avaldatakse juhul, kui: 

 1. Selleks avaldab soovi patsient või tema seaduslik esindaja.
 2. Avaldamise kohustus tuleneb seadusest.


ANDMETE SÄILITAMINE
Kesklinna Hambakliinik OÜ säilitab patsientide terviseandmeid 110 aastat alates patsiendi sünnist. Kohustus tuleneb määrusest „Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord”.

PATSIENDI ÕIGUSED
1. Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega (sh saada väljatrükke ja koopiaid enda kohta käivate isikuandmete kohta).

 1. Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed.
 2. Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui seda võimaldab seadus.
 3. Esitada kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.eeVäike-Ameerika 19, 10129 Tallinn), kui patsient leiab, et isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning riivab tema eraelu.


ANDMEKAITSESPETSIALISTI KONTAKT
Patsiendid võivad pöörduda isikuandmete töötlusega seotud päringute ja kaebustega Kesklinna Hambakliinik OÜ andmekaitsespetsialisti poole 44 34618 Lai 10 Pärnu 80010