Kaebuste lahendamise kord

* Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil asutuse klientidel ja nende seaduslikel esindajatel, samuti koostööpartneritel ja külastajatel

* Kaebuseid saab esitada ainult kirjalikult ning sellel peab olema märgitud esitaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis ning lisatud kontaktandmed.

* Kirjaliku kaebuse võib saata postiga aadressi Lai 10, Pärnu või edastada administraatorile. Suuliselt võib kaebuse esitada vahetult spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist

* Anonüümseid kaebusi ei menetleta

* Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes (avaldusel esitatud sobival viisil)

* Kirjalikke ettepanekuid ja kaebuseid menetleb kliiniku juhataja või tema poolt määratud isik

 

Kaebusi saab esitada:

Kesklinna Hambakliinik OÜ , Lai 10, Pärnu; e-post:info@kesklinnahambakliinik.ee; telefon (+372)443 4718

Eesti Haigekassa e-post: info@haigekassa.ee; telefon 16363

Terviseamet e-post: kesk@terviseamet.ee; telefon (+372) 694 3500